Elérhetőség

Varsányi Irén utca 33/b
H-1027 Budapest,
Hungary

E-mail: info@dentistinhungary.hu

Skype: dentistinhungary.hu

Telefon/fax: +36 1 212 22 80

English hotline: +36 30 387 1045

Italian and German hotline:
+36 1 212 22 80

Visszahívást kérek


pl.: 30 1234567

A fenti adatközléssel Ön hozzájárul ahhoz, hogy munkatársaink megkeressék Önt telefonon vagy e-mailben, a rögzített adatok alapján, időpont egyeztetés céljából. Adatait egyéb célra (pl. hírlevél, stb.) külön hozzájárulás nélkül nem használjuk fel.

Részletes adatvédelmi tájékoztatónkat itt olvashatja el.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Látogatónk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A Hontident Bt. jelen adatvédelmi tájékoztatóban tájékoztatja a www.dentistinhungary.hu oldalra (továbbiakban: honlap) látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól.

A Hontident Bt. adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik. A honlapra látogatók személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Hontident Bt. számára. A Hontident Bt. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezel, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Fogalmak

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

1. A kezelt adatok köre

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám

Az érintett a ’Kapcsolat’ és a ’Visszahívást kérek’ menüpontok alatt a fenti személyes adatok elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a Hontident Bt. a jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

2. Az adatkezelés célja

 • kapcsolatfelvétel

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a honlapra látogatók önkéntes hozzájárulása. Amennyiben a látogató bármely személyes adatát önként eljuttatja a Hontident Bt-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Hontident Bt. – a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzítettek szerint meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

A honlap látogatásával összefüggésben kezelt személyes adatokhoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk ellátásához, illetve a látogató által igényelt kapcsolatfelvétel teljesítéséhez, kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Hontident Bt. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja az info@dentistinhungary.hu email-címre elküldött levélben.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az 1. pontban meghatározott adatok elküldésének napján kezdődik és a kapcsolatfelvétel időpontjáig, de legfeljebb 30 napig tart.

5. A honlap üzemeltetője

A www.dentistinhungary.hu honlapot az iWebMa Kft (székhely: 1132 Budapest, Borbély u. 5-7.) üzemelteti, az adatokat a www.dentistinhungary.hu biztonságos szerveren tárolja. A látogatók által megadott személyes adatokat a Hontident Bt. harmadik személynek nem továbbítja, nyilvánosságra nem hozza.

6. Az érintettek jogai

Az 1. pontban rögzített adatok elküldője (a továbbiakban: érintett) bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Hontident Bt. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Az érintett kérelmére a Hontident Bt. tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Hontident Bt. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. A tájékoztatás folyó évben azonos adatkörre egy alkalommal ingyenes. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

Az érintett továbbá bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését, zárolását. A személyes adatok törlését az ügyfelek a Kapcsolat menüponton keresztül, vagy az info@dentistinhungary.hu email-címre elküldött levélben kérhetik. A Hontident Bt. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet értesíti.

7. Jogorvoslat

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.